İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Önemli Bilgiler

İş Güvenliği Uzmanı kimdir?

İş Güvenliği Uzmanı nasıl olunur?

Kimler İş Güvenliği Uzmanı olabilir?

İş Güvenliği Uzmanlarının görevleri nelerdir?

İş Güvenliği Uzmanlarının yetkileri nelerdir?

İş Güvenliği Uzmanlarının çalışma süreleri ne kadardır?

İş Güvenliği Uzmanlarının yükümlülükleri nelerdir?

A,B,C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı belgesi nedir?

İş Güvenliği Uzmanları ne tür işyerlerinde görevlendirilirler?

 

İş Güvenliği Uzmanı kimdir?

İş Sağlığı ve güvenliği konularında görev yapmak üzere, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yetki verilen Eğitim Kurumlarında açılan sertifika programına katılmış, program sonunda yapılan sınavı başarmış, iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanı ifade eder. Sertifika aldıktan sonra İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI diye anılır.

İş Güvenliği Uzmanı nasıl olunur?

İş Sağlığı ve Genel Müdürlüğü’nün yetkilendirdiği Eğitim Kurumları tarafından düzenlenen eğitim programına katılıp, Genel Müdürlükçe yapılacak olan sınavlarda başarılı olanlara İş Güvenliği Uzmanı belgesi verilir.

Kimler İş Güvenliği Uzmanı olabilir?

İş sağlığı ve güvenliği konularında görev yapmak üzere Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilen MÜHENDİS veya TEKNİK ELEMAN’lar iş güvenliği uzmanı olabilir. MÜHENDİS: Üniversitelerin mühendislik fakültelerinden mezun olanları, TEKNİK ELEMAN: Üniversitelerin İş Sağlığı ve Güvenliği bölümleri, Fizik ve Kimya bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olanlar ile Teknik öğretmenleri ifade eder.

09.12.2009 tarih ve 27427 sayılı resmi gazetede yayınlanan İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ Madde(6) Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (ı) bendinde belirtilen “üniversitelerin fizik ve kimya bölümü” ifadesi ile üniversitelerin fen ya da fen-edebiyat fakültelerinin fizik veya kimya bölümü mezunları, “üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği bölümü” ifadesi ile üniversitelerin meslek yüksek okullarındaki iş sağlığı ve güvenliği programından mezun olanlar tanımlanmıştır. Bunların dışında teknik öğretmen diplomasına sahip olanlar hariç diğer bölüm veya program mezunlarının müracaatları kabul edilmez.

İş Güvenliği Uzmanlarının görevleri nelerdir?
 

 • İşyerinde, gece postaları da dâhil olmak üzere çalışma ortamının gözetimini yapmak, İşyerinde yapılan çalışmaların, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene tavsiyelerde bulunmak,
 • İşyerindeki tehlikelerin belirlenmesi, risk analizinin ve risk değerlendirmesinin yapılması, tehlikelerin kaynağında yok edilmesine yönelik tedbirlere öncelik verilerek ortadan kaldırılması ve risklerin kontrol altına alınması için işçilerin veya temsilcilerinin görüşlerini de alarak gerekli çalışmaları planlamak, ölçüm, analiz ve kontrollerin yapılmasını sağlamak, alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve uygulamaların takibini yapmak,
 • İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamaların takibini yapmak,
 • İşyerinde kaza, yangın, doğal afetler gibi acil müdahale gerektiren durumlar için acil durum planının hazırlanmasını sağlamak ve uygulamaların takibini yapmak,
 • Yangın veya patlamaların önlenmesi için gerekli çalışmaları planlamak ve uygulamaların takibini yapmak, yangın veya patlama durumunda alınacak tedbirleri belirlemek,
 • İş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılarak çalışma ortamının gözetimi ile ilgili gerekli açıklamalarda bulunmak, danışmanlık yapmak ve kurulda alınan kararların uygulanmasını izlemek,
 • İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak
 • İşyerinde meydana gelen iş kazası, meslek hastalığı veya herhangi bir tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak düzeltici faaliyet planlarını yapmak ve uygulamaları takip etmek,
 • İşyerlerinin tasarımı, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve çalışma sırasında kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması ve organizasyonu konusunda tavsiyede bulunmak,
 • İşyerinde yeni bir bölüm veya sistem kurulacağı ya da yeni makine, tezgâh ve cihaz alınacağı durumlarda inceleme ve araştırma yaparak sağlık ve güvenlik yönünden uygun seçim yapılması için işverene tavsiyelerde bulunmak,
 • Kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularında işverene tavsiyelerde bulunmak,
 • İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun olarak planlamak ve uygulamak,
 • Yıllık çalışma planını işyeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlamak,
 • İşyerindeki çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yönetmelikte belirtilen örneğine uygun yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlamak,
 • Birden fazla madde veya etkenin aynı anda işyerinde bulunmasından dolayı ortaya çıkabilecek tehlikeleri iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı doğrultusunda değerlendirmek,
 • Yukarıda belirtilen görevleri ile ilgili gerekli kayıtların tutulmasını sağlamak.

İş Güvenliği Uzmanlarının yetkileri nelerdir?

a)    Bağımsız çalışma ilkesi uyarınca bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirirken, işveren tarafından hiçbir şekilde engellenemez, görevini yapmaktan alıkonulamaz.

b)    İş yerinde çalışanların hayatı ile ilgili yakın tehlike oluşturan bir husus tespit ettiğinde, işin geçici olarak durdurulması için derhal üst yönetimi bilgilendirilir.

c)    Üretim palanlarında karar alma sürecine katılır,

d)    Görevi gereği iş yerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme, araştırma yapar ve çalışanlarla görüşür,

e)    Gerektiğinde konu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar. Görevlerini yerine getirebilmeleri için aşağıda belirtilen sürede görev yaparlar:

İş Güvenliği Uzmanlarının çalışma süreleri ne kadardır?

İş güvenliği uzmanları görevlerini yerine getirebilmeleri için aşağıda belirtilen sürede görev yaparlar:

 • Az Tehlikeli Sınıfta yer alan işyerlerinde; Ayda en az 12 saat, buna ilave olarak da işçi başına ayda en az 5 dakika.
 • Tehlikeli Sınıfta yer alan iş yerlerinde; Ayda en az 24 saat, buna ilave olarak da işçi başına ayda en az 5 dakika.
 • Çok Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; Ayda en az 36 saat, buna ilave olarak da işçi başına ayda en az 10 dakika.

İş Güvenliği Uzmanlarının yükümlülükleri nelerdir?

İş güvenliği uzmanları, Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işim normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.

A,B,C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı belgesi nedir?

(A) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi:

 • İş sağlığı ve güvenliği alanında en az 3 yıl teftiş yapmış iş müfettişlerin istekleri halinde, 
 • Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az 8 yıl görev yapmış iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının istekleri halinde,
 • (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az 5 yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyerek eğitim kurumları tarafından düzenlenen iş güvenliği uzmanlığı eğitim programlarına katılanlardan Genel Müdürlükçe yaptırılan (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavı başarılı olan mühendis veya teknik elemanlara Genel Müdürlükçe verilir.

(B) Sınıfı İş Güvenliği uzmanlığı Belgesi:

 • Genel Müdürlük ve bağlı birimlerde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az 3 yıl görev yapmış iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının istekleri halinde,
 • İş sağlığı ve güvenliği alanında doktora yapmış olan mühendis veya teknik elemanlardan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programının pratik bölümünü tamamlayanların istekleri halinde,
 • Genel Müdürlük ve bağlı birimlerde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az 5 yıl görev yapmış mühendis veya teknik elemanlardan Genel Müdürlükçe yaptırılan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınıfında başarılı olanlar,
 • (C) Sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle an az 2 yıl filen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesiyle belgeleyerek eğitim kurumları tarafından düzenlenen iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılarak, (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis veya teknik elemanlara verilir.

(C) Sınıfı iş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi:

 • Eğitim kurumları tarafından düzenlenen (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim kurumlarına katıldıklarını belgeleyen ve Genel Müdürlükçe yaptırılan (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis veya teknik elemanlara,
 • İş sağlığı ve güvenliği alanında yüksek lisans yapmış mühendis veya teknik elemanlardan (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programının pratik bölümünü tamamlayanlara istekleri halinde verilir.

İş Güvenliği Uzmanları ne tür işyerlerinde görevlendirilirler?

İş yerinin, 25.11.2009 tarihli 27417 sayılı resmi gazetede yayınlanan "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ TEBLİĞİ" ne göre içinde bulundukları tehlike sınıflarına göre; İş güvenliği uzmanlarında;
(A) sınıfı belgeye sahip olanlar; bütün tehlike sınıflarında yer alan iş yerlerinde;
(B) sınıfı belgeye sahip olanlar; tehlikeli veya az tehlikeli sınıflarda yer alan iş yerlerinde,
(C) sınıfı belgeye sahip olanlar; sadece az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde görev yaparlar.

Sıkça Sorulan Sorular
Dönem Projeleri (Resim)
Yukarı Çık